obrázek

Plynová kotelna
není vždy dobrý nápad

Úskalí alternativního vytápění

Když ptáčka lapají … znáte to. Alternativní zdroje vytápění mají mnoho nevýhod a úskalí, o kterých vám prodejci velmi často neřeknou. Podívejte se na úskalí, která vás mohou čekat, pokud se rozhodnete opustit bezpečné a ekonomicky výhodné dodávky dálkového tepla.

 • Vysoká počáteční investice
 • Nutnost stavebního řízení a splnění legislativních podmínek
 • Zatížíte životní prostředí a vystavíte se riziku
 • Zkreslené náklady na provoz
 • O provoz se budete muset starat vy nebo soused
 • Domy s plynovou kotelnou platí výrazně víc

Vysoká počáteční investice

Výše investice do nové domovní plynové kotelny, spalinových cest apod. je závislá od velikosti daného objektu. Náklady na kotelnu pro 20 bytů dosahují přibližně 1 100 000 Kč bez DPH. Pro bytový dům se 40 jednotkami to může být až 2 000 000 Kč bez DPH.

Kromě pořízení nového zařízení nesmí být opomenuty náklady na projektovou dokumentaci, povolení a náklady na inženýrskou činnost a technický dozor. A také je potřeba myslet na náklady spojené s odpojením od stávajícího rozvodného tepelného zařízení. Dle energetického zákona odpojení vždy hradí ten, kdo změnu nebo odpojení vyvolal, včetně zůstatkové ceny tepelné přípojky a předávací stanice evidovanou v účetnictví dodavatele.

Návratnost pořizovacích nákladů může přesáhnout životnost kotelny.
Myslete na reinvestici.

Zkreslené náklady na provoz

Prodejci kotlů velmi často vědomě zkreslují nejen vstupní investiční náklady, ale i náklady na provoz nového plynového zdroje. Dělají to pro to, aby jejich nabídka působila výhodněji. Do celkové ceny tepla nové domovní kotelny je nutno zahrnout tyto náklady:

 • palivo
 • pravidelné revize a kontroly
 • obsluha a pohotovost
 • roční odpis investice
 • úroky z úvěru
 • elektřina na provoz otopné soustavy v domě
 • opravy a údržba
 • pojištění technologie a odpovědnosti
 • náklady na odpojení
 • nájemné

Palivové náklady tvoří 70 – 85 % z celkové ceny tepla. Do konečné ceny je nutné započítat další náklady – elektrickou energii, obsluhu, údržbu, revize, servisy, opravy, odpisy atd., které tvoří 15 – 30 % z celkové ceny.

Má cenu zůstat u dálkového tepla

Je ekologické, bezpečné a dlouhodobě finančně výhodné. Nepřekvapí vás dodatečné náklady jako u provozu plynové kotelny. Dodatečné náklady vstupující do celkové ceny tepla z lokálního zdroje opravdu nejsou jen položkou, nad kterou by se dalo mávnout rukou.

Strategie Veolia pro bezpečné
a stabilní dodávky tepla
obrázek

Zákony

Nutnost stavebního řízení a splnění legislativních podmínek

Odpojení od soustavy zásobování teplem a vybudování vlastní kotelny je nutné posuzovat podle stavebního zákona – je tedy nutné zahájit a vést o něm stavební řízení. Nad rámec stavebního zákona musí taková změna dále splňovat požadavky zákona o hospodaření energií, zákona o ochraně ovzduší a energetického zákona. I s ohledem na povinnost nezvyšování energetické náročnosti budovy je tak odpojení od systému dálkového vytápění a připojení na plynovou kotelnu z pohledu platné legislativy prakticky nerealizovatelné.

Právnická a fyzická osoba je povinna, je‑li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.

Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek 33) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012, odst. 7).

O provoz se budete muset starat vy nebo váš soused

Plynová kotelna může přinést víc starostí než užitku. Kromě omezené životnosti a nejistého návratu investic je i důležité zajistit školenou obsluhu, zákonné pravidelné servisy a revize od odborníků. Navíc v případě poruchy musíte opravu sami neprodleně zajistit a zaplatit drahý výjezd servisní organizace.

Za bezpečný provoz plynového zdroje jste plně zodpovědní. Provoz plynové kotelny vyžaduje pravidelný servis a revize. Pozor – jen prohlídek vyplývající z legislativy je více než 10.

Zatížíte životní prostředí a vystavíte se riziku

Každá nová plynová kotelna zvyšuje emise znečišťujících látek (oxid uhličitý, dusičnany a oxid uhelnatý) vypouštěných do ovzduší přímo v lokalitách pro bydlení. Zdroj dálkového vytápění se nachází primárně mimo městskou zástavbu a musí dodržovat přísné emisní limity.
Nejvyšší pozornost ale věnujte bezpečnosti – teplo vyráběné v místě spotřeby hrozí zvýšeným rizikem úniku plynu a výbuchu v objektu.

Každá teplárna musí splňovat přísná ekologická kritéria určená státem a Evropskou unií.

Celý výrobní proces kombinované výroby elektřiny a tepla i samotné výroby tepla obsahuje řadu prvků, systémů a filtrů, které zaručují, že ve výsledku teplárenský komín téměř nekouří, ale vypouští spíše jen páru.

Ceny plynu

Domy s plynovou kotelnou platí výrazně víc

Cena tepla je v domech, které se odpojily od dálkového tepla a přešly na plynovou kotelnu, plně závislá na aktuální situaci na trhu a vzhledem k energetické krizi, mají tyto domy obtížnou pozici nákupu plynu s nemožností jeho fixace. Bytové domy s vlastní kotelnou navíc nakupují plyn v malých objemech a tak platí výrazně vyšší ceny než společnosti, které plyn odebírají ve velkém. Domácnosti, které se odpojily od dálkového tepla a vystavěly si plynovou kotelnu, letos za teplo zaplatí až o stovky procent víc než v loňském roce.

Orientovat se v současné turbulentní době a přijmout včas správné rozhodnutí není rozhodně jednoduché. Je proto na místě tuto starost přenechat velkým a stabilním dodavatelům. Ti mohou dlouhodobě garantovat udržitelnost ceny a stabilitu dodávek po celé České republice.

Máte otázky, na které jste nenašli odpověď?
Kontaktujte nás

Všem našim odběratelům i potencionálním zákazníkům jsme k dispozici na bezplatné lince +420 800 800 860 nebo na info@veoliaenergie.cz.

KONTAKTOVAT VEOLIA