Obrázek Podporujeme cirkulární ekonomiku

Podporujeme cirkulární ekonomiku

Podporujeme
cirkulární ekonomiku

Základem cirkulární ekonomiky je efektivně využívat zdroje a neplýtvat. To ještě nabývá na významu v současné době, kdy už je zřejmé, že koronavirová pandemie bude mít dopad na celou ekonomiku. Nastartování této cesty je v zájmu EU i České republiky. Připravujeme se na zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů. Roční produkce komunálního odpadu v ČR dosahuje 6 milionů tun, z čehož je polovina ukládána na skládkách bez dalšího využití. Legislativa EU požaduje, aby od roku 2035 končilo na skládkách pouze méně než 10 % vzniklého komunálního odpadu.

 

„Češi patří v třídění odpadu k evropským premiantům, ale je důležité, jak města a obce s roztříděným odpadem dál naloží. Právě to může být pro další rozvoj smysluplného oběhového hospodářství v ČR zásadní,“ říká Reda Rahma, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

 

Omezení skládkování

Omezení skládkování je přes všechna úskalí příležitostí pro českou energetiku. Energetický potenciál směsných komunálních odpadů je jednoznačně prokázaný, jeho využití je v souladu se Státní energetickou koncepcí, a mohl by zčásti nahradit uhlí v energetice. V tomto směru patří Veolia mezi průkopníky energetického využití komunálních odpadů u nás. Spolupracujeme s městy, obcemi i kraji, a připravujeme konkrétní projekty s využitím nejmodernějších technologií. V případě energetického využití odpadů v rámci oběhového hospodářství je totiž klíčová synergie výroby a využití paliv z odpadů se systémy třídění využitelných složek komunálních odpadů.